Informacje związane ze szkołą

Historia i teraźniejszość Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Wolinie

Początki szkoły sięgają lat sześćdziesiątych,kiedy to zaistniała potrzeba utworzenia w naszej miejscowości placówki oświatowej, której zadaniem byłoby kształcenie wykwalifikowanych rolników.

Decyzją Powiatowej  Rady  Narodowej w Świnoujściu   z dniem 15 sierpnia 1963 roku Inspektor Oświaty powołał Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Wolinie, z początkową siedzibą  w budynku szkoły podstawowej. Po trwających rok zabiegach u miejscowych władz o przyznanie samodzielnego budynku, rok szkolny 1964/1965 rozpoczął się w wyremontowanym obiekcie  przy ulicy Armii Czerwonej 75  (obecnie Słowiańska  75). W budynku tym wydzielono trzy izby lekcyjne oraz świetlicę  z biblioteką. Szkoła przyjęła w użytkowanie 2,5 hektara gruntów rolnych pod Jaromierzem. Bazą szkolenia praktycznego były: Państwowe Gospodarstwo Rolne w Mokrzycy, Uninie oraz ogrodnictwo Miejskiego Zakładu Gospodarki  Komunalnej w Wolinie.

Poprawa warunków lokalnych pozwoliła na zwiększenie naboru i zmianę profilu kształcenia.  W 1967 roku powołana została Zasadnicza Szkoła Rolnicza o kierunku ogrodniczym. Dla młodzieży spoza Wolina wynajmowano stancje. Od 1 września 1968 roku dla 20 osób w wynajętych pomieszczeniach przy ulicy Parkowej i Moniuszki zaczął funkcjonować internat.  W 1971 roku szkoła przyjęła budynek po Gromadzkiej Radzie Narodowej w Recławiu, który po adaptacji pełnił funkcję nowego internatu. Znalazło tam zakwaterowanie 50 uczniów. W tym  samym czasie szkołę przyjęło ogrodnictwo RPGKiM przy ulicy Konopnickiej 12 w Wolinie na bazę praktycznego szkolenia.

W roku szkolnym 1972-1973 została powołana Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza,a w 1976 powstało Zaoczne Technikum  Rolnicze. W roku 1978 rozpoczęto budowę nowego budynku przy ulicy  Armii Czerwonej 2 (obecnie Słowiańskiej 2), niestety w 1979 roku budowę wstrzymano. Dyrekcja, grono pedagogiczne orazmiejscowe władze  z  uporem zabiegały o poprawę warunków pracy szkoły, powołano wtedy Społeczny Komitet Budowy Szkół Rolniczych w Wolinie, na którego czele stanął Artur Balazs. W 1987roku wznowiono budowę szkoły i internatu.

W roku szkolnym 1990/1991 zostało utworzone 4-letnie Liceum Ekonomiczne, na podbudowie szkoły podstawowej, kształcące w zawodzie technik ekonomista, w specjalności:ekonomika i rachunkowość przedsiębiorstw rolnych.

W dniu 18 września 1991 roku w nowym budynku, w którym trwały już zajęcia lekcyjne, odbyła się uroczystość oficjalnego otwarcia nowej siedziby połączona  Inauguracją Roku Szkolnego  Szkół Rolniczych Województwa Szczecińskiego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzień 18 września jest obchodzony jako Święto Szkoły.

W  1996 roku dyrekcja w porozumieniu z Radą Pedagogiczną wystąpiła z wnioskiem do Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie o utworzenie Zespołu Szkół Agroekonomiczych w Wolinie.

Od 1września 1996 roku nazwa szkoły brzmiała Zespół Szkół Agroekonomicznych w Wolinie. W skład zespołu wchodziło: Liceum Ekonomiczne i Technikum Ogrodnicze. W roku 1999 ZSA rozszerzył swoją ofertę kształcenia o Technikum Ekonomiczne.

W roku szkolnym 1999/2000 w następstwie wprowadzenia reformy oświaty Zespół Szkół  Agroekonomicznych przekształcono w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych.

W skład ZSP  wchodziło: Technikum Ekonomiczne oraz Technikum Ogrodnicze. W roku szkolnym 2002/2003 wprowadzono naukę w Liceum Ogólnokształcącym i Liceum Profilowanym,  od roku 2005/2006 w Technikum Hotelarskim i Policealnym Studium Ekonomicznym, a w roku 2006/2007 wTechnikum Architektury Krajobrazu. Od roku 2008/2009 uczniowie mogą kształcić się także w Technikum Budowlanym.

Od roku szkolnego 2014/2015 uczniowie mogą podjąć naukę w Technikum kształcącym w zawodzie technik organizacji reklamy oraz w Liceum Ogólnokształcącym o nachyleniu wojskowym, natomiast w nadchodzącym roku szkolnym 2016/2017 uczniowie będą mogli się kształcić dodatkowo w nowych typach szkół: Technikum – zawód: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz Liceum Ogólnokształcące o nachyleniu sportowym: wodniackim, piłka nożna.

Od roku 1963 szkołą kierowali:
 Wojciech   Kapyś  kierownik Szkoły Przysposobienia Rolniczego w Wolinie
 Czesław Zieliński  dyrektor szkoły w latach 1963-1988
 Kazimierz Puchała  dyrektor szkoły w latach 1988-1992
 Mirosław Mielniczuk  dyrektor szkoły w latach 1992-1995
 Krystyna Stupin  dyrektor szkoły w latach 1995-1997
 Paweł Czapkin  dyrektor szkoły w latach 1997-1999
 Henryka Palusińska  dyrektor szkoły w latach 1999-2003
 Anna Jarząb  dyrektor szkoły od I –IX 2003
 Violet Gawlińska  dyrektor szkoły w latach 2003-2004
 Anna Jarząb  dyrektor ZSP od 2004r. do dnia dzisiejszego