Informacje związane ze szkołą

Technik organizacji reklamy

Technik organizacji reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Technik organizacji reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika organizacji reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. Przeprowadzania analiz marketingowych.
  2. Zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowania informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych.
  3. Przygotowania wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwania klientów do współpracy z firmą, uczestnictwa w rozmowach handlowych, prezentacji usług reklamowych.
  4. Uczestnictwa w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Nauka w szkole trwa 4 lata. Po ukończeniu nauki uczniowie przystępują do matury, natomiast w trakcie nauki zdobywają dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik organizacji reklamy.

Kwalifikacje w zawodzie technik organizacji reklamy:

  • A.26. Sprzedaż produktów i usług reklamowych.
  • A.27. Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.