Internat i wszystko co jest z nim związane

Regulamin internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

§ 1

Nazwa internatu brzmi:

Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

§ 2

 1. Internat Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, zwany dalej internatem, jest placówką koedukacyjną działającą w ramach Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, przeznaczoną w pierwszej kolejności dla uczniów szkoły, mieszkających poza Wolinem oraz uczniów innych szkół, słuchaczy i innych.
 2. W szczególnych przypadkach, za zgodą Dyrektora Szkoły, w internacie mogą zamieszkać uczniowie mieszkających na terenie Miasta Wolin.
 3. Internat może prowadzić dodatkowo wynajem wolnych pomieszczeń i pokojów dla osób prywatnych i grup zorganizowanych.

§ 3

 1. Pobyt w internacie jest płatny.
 2. Odpłatność za internat reguluje Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.
 3. Przypadki zwolnienia z odpłatności za internat następuje w sytuacji kiedy uczeń jest nieobecny powyżej 20 dni na zajęciach lekcyjnych.

§ 4

Zadania internatu:

 1. Zapewnienie dobrych warunków mieszkalnych i wyżywienia.
 2. Zapewnienie właściwych warunków sanitarno-higienicznych.
 3. Zapewnienie właściwych warunków do nauki, rozwijania zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień.
 4. Tworzenie warunków do wzrastania w kulturze oraz organizowanie rozrywki.
 5. Wdrażanie do samodzielnego wykonywania określonych prac porządkowo-gospodarczych.
 6. Rozwijanie samodzielności i samorządności.
 7. Kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia, tolerancji, życzliwości i odpowiedzialności wśród wychowanków.
 8. Przygotowanie do życia w społeczeństwie i rodzinie własnej.
 9. Kształtowanie prawidłowego stosunku wychowanka do przyrody i tradycji.

§ 5

Organizacja życia i pracy w internacie:

 1. Internat prowadzi działalność opiekuńczo-wychowawczą w czasie trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
 2. Pracą internatu kieruje kierownik powołany przez Dyrektora.
 3. Pracownicy pedagogiczni internatu tworzą Zespół Wychowawczy Internatu (ZWI).
 4. Internat zatrudnia pracowników administracji i obsługi.
 5. Grupa wychowawcza liczy 35-40 wychowanków (opiekuje się nią wychowawca).
 6. Liczbę grup wychowawczych ustala się co roku zależności od ilości mieszkańców internatu.
 7. Wymiar czasu pracy wychowawczej z jedną grupą wychowanków wynosi 72 godziny zegarowe tygodniowo.
 8. Internat sprawuje opiekę nad młodzieżą również w godzinach nocnych (22.00-6.00).
 9. Mieszkańcy internatu tworzą Samorząd Internatu.
 10. Pracą samorządu kieruje demokratycznie wybierany Zarząd Samorządu Internatu (ZSI).
 11. Przy Zarządzie Samorządu Internatu w zależności od sytuacji i potrzeb powołuje się odpowiednie sekcje.
 12. Na posiedzeniu ZWI, gdzie omawiane są problemy młodzieży zapraszani są przedstawiciele ZSI.
 13. ZWI opracowuje plan pracy i opiniuje ogół spraw opiekuńczo-wychowawczych, podejmuje decyzje w sprawach nagradzania i udzielania kar wychowankom.
 14. ZSI reprezentuje ogół wychowanków, uczestniczy w planowaniu i realizacji pracy opiekuńczo-wychowawczej, poręcza za wychowanków.

§ 6

 1. O przyjęcie do internatu, może ubiegać się uczeń mieszkający w miejscowości, z której codzienna droga do szkoły jest utrudniona lub niemożliwa.
 2. Pierwszeństwo przyjęcia przysługuje:
  • wychowankom z domów dziecka, rodzinnych domów dziecka oraz rodzin zastępczych,
  • dzieciom samotnych matek i ojców,
  • dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej oraz rodzin zagrożonych patologią społeczną,
  • uczniom, którzy mieszkali w internacie w ubiegłym roku szkolnym i nadal odpowiadają ustalonym kryteriom.
 3. Podanie o internat uczeń składa w wyznaczonym terminie w sekretariacie szkoły.
 4. Uczniom, którzy nie zostali przyjęci do internatu przywołuje prawo odwołania do Dyrektora szkoły.

§ 7

Wychowanek ma prawo do:

 1. Zakwaterowania na miarę możliwości internatu oraz odpłatnego, całodziennego wyżywienia.
 2. Opieki zdrowotnej na zasadzie współpracy z placówką służby zdrowia.
 3. Poszanowania godności własnej, wyrażania swoich myśli, opinii, przekonań dotyczących życia w internacie, a także religijnych i światopoglądowych (o ile nie narusza to godności osobistej i dobra innych uczniów).
 4. Korzystania z pomieszczeń, urządzeń i pomocy dydaktycznych służących do nauki własnej, rozwijania i pogłębiania zainteresowań, zdolności i talentów.
 5. Wypoczynku i kulturalnego spędzania wolnego czasu.
 6. Korzystania z pomocy wychowawców i kolegów w rozstrzyganiu problemów osobistych, związanych z postępami w nauce i zamieszkiwaniem w internacie.
 7. Opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, obronę przed różnymi formami przemocy fizycznej lub psychicznej.
 8. Współudziału w decydowaniu o sprawach wychowawczych i organizacyjnych internatu.
 9. Uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w internacie, w szkole lub poza szkołą, o ile nie narusza to rozkładu zajęć.
 10. Przyjmowania osób odwiedzających go na terenie internatu (za zgodą wychowawcy).
 11. Poręczenia za niego przez wychowawcę ZSI w przypadku naruszenia regulaminu internatu.
 12. Opuszczenia internatu w wyznaczonym czasie, a w innym za zgodą wychowawcy.
 13. Poszanowania dyskrecji uczuć i przyjaźni.
 14. Jawnych ocen jego postępowania w internacie.
 15. Kultywowania i tworzenia dobrych tradycji internatu.

Wychowanek ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie szkoły, a zwłaszcza:

 1. Przestrzegania wszystkich zasad współżycia społecznego i rozkładu dnia w internacie.
 2. Systematycznie uczyć się, wzbogacać swoją wiedzę, wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki nauki własnej.
 3. Uczestniczyć aktywnie w zajęciach regulaminowych, a także współdziałać w organizacji różnych form wolnego czasu w internacie.
 4. Utrzymania higieny osobistej oraz czystości i estetyki pomieszczeń, w których przebywa, w ramach pełnionych dyżurów.
 5. Dbania o wspólne dobro, ład i porządek a także dokonywania drobnych napraw pod nadzorem wychowawcy.
 6. Wychowanek ponosi materialną odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu i urządzeń w internacie.
 7. Regularnej zmiany bielizny pościelowej we własnym zakresie (1 raz w m-cu).
 8. Terminowego uiszczania opłat za wyżywienie w internacie (za miesiąc z góry do 15 dnia każdego miesiąca w kasie stołówki lub na konto).
 9. Uzyskania zgody wychowawcy internatu i klasy na każdorazowy wyjazd do domu w ciągu tygodnia.
 10. Przestrzeganie przepisów p. poż. i bhp.
 11. Współdziała w realizacji zadań podejmowanych przez grupę wychowawczą i Samorządu internatu.
 1. Decyzją Dyrektora zostaje ustalona opłata na pokrycie zakupu środków czystości w wysokości 50,00 zł miesięcznie. Wychowanek zobowiązany jest uiszczać opłatę w księgowości szkoły.
  Wnioski o zwolnienie z opłaty należy kierować do Dyrektora szkoły.
 2. Decyzją Dyrektora zostaje ustalona opłata za pobyt w internacie dla uczniów z innych placówek oświatowych w wysokości 100,00 zł miesięcznie (do dnia 10 każdego miesiąca). Wychowanek zobowiązany jest uiszczać opłatę w księgowości szkoły.

Wnioski o zwolnienie z opłaty należy kierować do Dyrektora szkoły.

§ 8

W internacie nie może mieć miejsca:

 1. Picie alkoholu, palenie tytoniu, używanie narkotyków oraz przebywanie pod ich wpływem jak też używanie leków bez wskazań lekarza.
 2. Wprowadzanie do internatu osób postronnych bez wiedzy wychowawcy.
 3. Przetrzymywanie drogich przedmiotów i większych sum pieniędzy.
 4. Samowolne zmienianie pokoju, przenoszenie mebli, sprzętu w internacie.

§ 9

NAGRODY

Za wyróżniającą aktywność, przykładne zachowanie, dobre wyniki w nauce, wychowanek może otrzymać następujące nagrody:

 1. Pochwałę indywidualną od wychowawcy za dobre wykonanie zadania dotyczącego pracy na rzecz internatu.
 2. Pochwałę indywidualną od wychowawcy udzieloną wobec grupy.
 3. Pochwałę indywidualną a od Kierownika internatu udzieloną na zebraniu grupy wychowawczej na wniosek wychowawcy zaopiniowaną przez Samorząd Internatu.
 4. Nagrodę rzeczową, dyplom uznania na wniosek wychowawcy zatwierdzoną na Zespole wychowawczym Internatu, zaopiniowaną przez Samorząd Internatu.
 5. List pochwalny do rodziców lub opiekunów na wniosek wychowawcy zaopiniowany przez Samorząd Internatu, zatwierdzony na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego.

KARY

Za naruszenie zasad współżycia w internacie i wywiązywania się z obowiązków wychowanek może otrzymać następujące kary:

 1. Indywidualne upomnienie wychowawcy z wpisem do zeszytu uwag, z przeprowadzeniem rozmowy dyscyplinującej.
 2. Nagana od wychowawcy wobec grupy wychowawczej za 5 upomnień wpisanych do zeszytu uwag, z informacją na piśmie do rodziców.
 3. Rozmowa ostrzegawcza z Kierownikiem internatu na wniosek wychowawcy, z powiadomieniem na piśmie rodziców.
 4. Nagana z ostrzeżeniem, zatwierdzona na posiedzeniu Zespołu Wychowawczego Internatu wobec Samorządu Internatu, z powiadomieniem rodziców.
 5. Kary opiniuje Samorząd Internatu.

§ 10

 1. Za naruszanie zasad współżycia społecznego, szkodliwy wpływa na kolegów, wychowanek może utracić prawo do zamieszkania w internacie.
 2. Decyzję o usunięciu wychowanka z internatu na wniosek kierownika podejmuje Dyrektor szkoły. Od decyzji tej wychowanek może się odwołać do jednostki nadrzędnej szkoły.
 3. Wychowanek usunięty ze szkoły traci prawo zamieszkania w internacie.

§ 11

Rozkład zajęć w czasie zajęć edukacyjnych
 6.45  pobudka
 6.45 – 7.00  toaleta poranna
 7.00 – 7.30  porządki w pokojach i innych pomieszczeniach internackich
 7.30 – 7.45  śniadanie
 7.45 – 7.55  wyjście na zajęcia szkolne
 8.00 – 15.00  zajęcia w szkole wg. planu
 13.00 – 15.00  obiad
 15.00 – 16.45  czas wolny
 16.45 – 17.00  przygotowania do nauki własnej
 17.00 – 19.00  nauka własna
 19.00 – 19.30  kolacja
 19.30 – 21.20  czas wolny zorganizowany, wieczorna toaleta
 21.20 – 21.45  porządki w pomieszczeniach internackich, sprawdzanie dyżurów
 21.45 – 22.00  przygotowania do ciszy nocnej
 22.00 – 6.45  cisza nocna

§ 12

Internat w czasie zajęć lekcyjnych czynny jest od poniedziałku godzina 6.00 do piątku godzina 15.00.

§ 13

Dokumentacja podstawowa:

 • regulamin wewnętrzny internatu jako załącznik do Statutu szkoły,
 • roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczej wraz z planem hospitacji,
 • dziennik zajęć grup wychowawczych,
 • księga ewidencji wychowanków,
 • rejestr wyjazdów i wyjść,
 • grafik dyżurów pracowników pedagogicznych,
 • protokolarz Zespołu Wychowawczego Internatu.

Dokumentacja pomocnicza:

 • plan pracy sekcji zainteresowań,
 • plan pracy Zarządu Samorządu Internatu,
 • zeszyt sekcji i protokoły ZSI,
 • zeszyt raportów dziennej obecności,
 • kronika internatu

Wolin, dnia 29.08.2013r.

regulamin internatu w wersji *.pdf