RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2,  72-510 Wolin. Szkołą zarządza Dyrektor. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (0-91) 32-61-335 ; adresu e-mail: sekretariat@zspwolin.pl

Inspektor Ochrony Danych

Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach ochrony swoich danych osobowych możecie się Państwo kontaktować przez telefon: +48 608 442 652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres Szkoły.

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

 1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Szkołę;
 2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi,
 3. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
 4. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Państwa dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. usługa serwisowa systemów informatycznych).

 Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
 2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH ZFŚS

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, ul. Słowiańska 2, 72-510 Wolin. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pod wskazanym adresem lub telefonicznie pod numerem telefonu (0-91) 32-61-335.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych – e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl, telefon: 608 442 652.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań Administratora związanych z pomocą socjalną. Podstawa prawna: ustawa z  dnia  4  marca  1994 r. o   zakładowym  funduszu   świadczeń  socjalnych  (Dz. U. Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.), oraz Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przyjęty 06.03.2014 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne w celu przyznania świadczeń oraz ustalenia ich wysokości, a także przez okres dochodzenia do nich praw lub roszczeń. – zgodnie z przepisami prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo do cofnięcia zgody.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.