Informacje dla rodziców naszych uczniów

Informator dla rodziców

Zasady współpracy szkoły z rodzicami:

 1. Rodzice uczniów mają prawo do informacji o postępach dziecka w nauce i zachowaniu, w związku z tym powinni utrzymywać systematyczny kontakt z wychowawcą klasy i nauczycielami.
 2. Rodzice maja prawo zgłaszania uwag i propozycji, które mogą usprawnić pracę szkoły, uczestniczyć w działalności Rady Rodziców oraz współorganizować z wychowawcą imprezy klasowe, wycieczki, biwaki itp.
 3. Rodzice w trosce o dobro dziecka powinni informować wychowawcę i/lub nauczycieli o trudnej sytuacji zdrowotnej (przewlekłych chorobach, przyjmowanych lekach), rodzinnej lub materialnej.
 4. Rodzice powinni również informować wychowawcę, pedagoga szkolnego o posiadaniu przez dzieci opinii, orzeczeń wydanych przez Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne lub inne instytucje, mogące mieć wpływ na proces dydaktyczny i wychowawczy dziecka.
 5. Obowiązkiem rodziców jest uczestnictwo w zaplanowanych w każdym roku szkolnym zebraniach klasowych.
 6. Formy kontaktów rodziców ze szkołą:
  1. zaplanowane zebrania, konsultacje,
  2. zebrania wynikające z aktualnych potrzeb klasy,
  3. indywidualne rozmowy z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcą,
  4. kontakty telefoniczne z dyrekcją, pedagogiem szkolnym, nauczycielami, wychowawcą.
 7. W przypadku planowanego dłuższego wyjazdu rodzice są zobowiązani do osobistego powiadomienia wychowawcy o przekazaniu obowiązków opiekuńczych nad niepełnoletnim dzieckiem innej osobie (pisanie usprawiedliwień, kontakty ze szkołą).
 8. Rodzic powinien osobiście pisać usprawiedliwienia i zwolnienia z lekcji, podając przyczyny nieobecności dziecka (druk usprawiedliwienia).