Informacje związane ze szkołą

Oferta edukacyjna ZSP w Wolinie

Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Technik hotelarstwa

W trakcie nauki uczniowie poznają zasady obsługi gościa hotelowego w obiekcie hotelarskim, przygotowania pokoju hotelowego na przyjęcie gości, obsługi gości w restauracjach wszystkich kategorii, zasady organizacji kongresów, zjazdów oraz imprez okolicznościowych, planują wyposażenie wnętrz obiektów hotelarskich. Oprócz tego poznają zasady rządzące marketingiem w hotelarstwie, przepisy prawa dotyczące hotelarstwa, różnorodne techniki prac biurowych i korespondencję hotelową. Ukończenie Technikum hotelarskiego to szansa na znalezienie ciekawej pracy zarówno w Polsce
 jak i poza granicami kraju. 

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Absolwent Technikum hotelarskiego:

 • może pracować min: w hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, schroniskach, a także w jednostkach transportowych przedsiębiorstw żeglugowych i kolejowych,
 • może być zatrudniony w organach administracji samorządowej zajmującej się usługami hotelarskimi a także w branżowych organizacjach i stowarzyszeniach,
 • może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług hotelarskich.

Uczniowie w trakcie nauki odbywają praktyki zawodowe. Realizując program praktyk współpracujemy
z najlepszymi hotelami min: w Międzyzdrojach, Świnoujściu, Szczecinie, Goleniowie. Zapewniamy zdobycie doświadczenia zawodowego już na poziomie szkoły ponadpodstawowej.

Technikum oferuje:

 1. Możliwość zdobycia zawodu technika hotelarstwa.
 2. Wyposażenie w wiedzę merytoryczną i praktyczną.
 3. Przygotowanie ogólnokształcące.
 4. Praktykę w hotelach wiodących na rynku w branży.
 5. Zakończenie nauki egzaminem maturalnym.

Kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa:

 • HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
 • HGT.06  Realizacja usług w recepcji.

Technik budownictwa

Technikum kształcące w zawodzie technik budownictwa przygotowuje absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, sporządzania obmiarów i kosztorysów oraz sprawowania nadzoru budowlanego itp. Uzyskanie tytułu technika budownictwa pozwoli Ci na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w wytwórniach prefabrykatów, w laboratoriach,
w państwowym nadzorze budowlanym, w administracji budynków, w biurach projektów w charakterze asystentów projektanta, jak również daje możliwość prowadzenia własnej firmy budowlanej. Budownictwo to nie tylko praca przy realizacji inwestycji, ale także konieczność prowadzenia wielu czynności o charakterze dokumentacyjnym i administracyjnym, zatem na atrakcyjne oferty pracy mogą liczyć zarówno absolwenci, jak i absolwentki. Zdobycie dyplomu technika budownictwa pozwala na uzyskanie ograniczonych uprawnień budowlanych.

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

W tym typie Technikum nauczysz się min:

 • jak prowadzić roboty budowlane i kierować zespołami
 • opracowywać dokumentację budowlaną,
 • sporządzać obmiary robót i kosztorysy,
 • jak sprawować nadzór budowlany,
 • efektywnie wykorzystywać znajomość prawa budowlanego.

W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe, podczas których mają możliwość wykorzystać i zastosować posiadaną wiedzę w praktyce. Uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje wyodrębnione
w zawodzie technik budownictwa.

Kwalifikacje w zawodzie technik budownictwa:

 • BUD.01. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich.
 • BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

Technik reklamy

Technik reklamy to bardzo ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód. Jest zawodem szerokoprofilowym łączącym wiedzę ekonomiczną, organizacyjną , plastyczną, psychologiczną, a także lingwistyczną. Tak szeroki zakres wiedzy i umiejętności umożliwia absolwentom pozyskanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej. Technik reklamy może być zatrudniony w pełno profilowych i specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń i działach promocji, środków masowego przekazu, agencjach scenariuszowych, agencjach ds. kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej, studiach graficznych.

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

W zależności od miejsca pracy zadaniami technika reklamy są: pozyskiwanie klientów do współpracy
z agencjami reklamowymi i mediami, określanie celów reklamowych przedsiębiorstwa
i wyznaczanie sposobów ich realizacji, gromadzenie informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych, tworzenie przekazów reklamowych dla potrzeb różnych typów mediów, publikacja przekazów reklamowych w różnych typach mediów reklamowych, zlecanie i wykorzystywanie wyników badań o charakterze reklamowym, organizacja działań promocyjnych przedsiębiorstwa, organizacja działalności wystawienniczej.Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 1. Przeprowadzania analiz marketingowych.
 2. Zbierania informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowania informacji niezbędnych do realizacji zadań reklamowych.
 3. Przygotowania wniosków z programów badań rynkowych, pozyskiwania klientów do współpracy z firmą, uczestnictwa w rozmowach handlowych, prezentacji usług reklamowych.
 4. Uczestnictwa w tworzeniu i realizacji kampanii reklamowych.

Po ukończeniu nauki uczniowie przystępują do matury, natomiast w trakcie nauki zdobywają dwie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik reklamy.

Kwalifikacje w zawodzie technik reklamy:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego.
 • PGF.08 Zarządzanie kampanią reklamową.

Technik informatyk

Technik informatyk to zawód umożliwiający podjęcie pracy w niezwykle szybko rozwijającej się branży informatycznej. Technik informatyk przygotowuje stanowiska komputerowe
z urządzeniami peryferyjnymi do pracy, diagnozuje je i naprawia. Przygotowuje lokalne sieci komputerowe i administruje nimi. Tworzy strony internetowe i bazy danych oraz administruje nimi.

Technik informatyk to ciekawy i bardzo dobrze opłacany zawód, poszukiwany na krajowych
i zagranicznych rynkach pracy.

Nauka w Technikum trwa 5 lat.

Technik informatyk może znaleźć zatrudnienie w:

 • serwisach komputerowych,
 • działach informatycznych wielu firm,
 • firmach tworzących witryny internetowe,
 • sklepach komputerowych,
 • agencjach reklamowych,
 • start-upach.

Kwalifikacje w zawodzie technik informatyk:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Liceum Ogólnokształcące im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

Profil ogólny:

Nauka trwa 4 lata.

Przedmioty rozszerzone:

język polski, język angielski

Szkoła Branżowa I Stopnia wielozawodowa:
stolarz, szkutnik, elektryk, pracownik obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

 

Po ukończeniu szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe oraz może podjąć naukę w szkole branżowej II stopnia.

Absolwenci branżowej szkoły I stopnia kształcący się w zawodach, którzy nie zdecydują się na naukę
w branżowej szkole II stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać liceum ogólnokształcące dla dorosłych począwszy od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Szkoła branżowa I stopnia posiada oddziały wielozawodowe. Młodzież odbywa przygotowanie zawodowe
w przedsiębiorstwach. Nauka trwa trzy lata.

Stolarz

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych – mebli, stolarki budowlanej,
 • wykonywanie prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych
  w stolarstwie,
 • wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • małych, średnich i dużych firmach wykonujących wyroby z drewna i tworzyw drzewnych m.in.: meble, okna, drzwi, schody, okładziny ścienne, opakowania z drewna, galanterię drzewną, itp. oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja w zawodzie stolarz:
K1 – DRM.04 Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopodobnych.

Szkutnik

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • wykonywanie modeli, form poszczególnych elementów łodzi i jachtu zgodnych z wymiarami projektowymi,
 • wykonywanie elementów łodzi i jachtu,
 • montowanie elementów konstrukcyjnych, osprzętu pokładowego, żaglowego oraz wyposażenia,
 • wykonywanie prac remontowych i konserwacyjnych łodzi i jachtów,
 • mocowanie elementów instalacji łodzi i jachtów.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • firmach wykonawczych i remontowych w zakresie robót szkutniczych oraz w ramach własnej działalności gospodarczej.

Kwalifikacja w zawodzie szkutnik:
K1 – TWO.02.Montaż konstrukcji i wyposażenia jachtów i łodzi.

Elektryk

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • montaż, instalacja i naprawa instalacji elektrycznych.
 • projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
 • instalowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • wykonywanie przeglądów technicznych, konserwacja oraz naprawa maszyn i urządzeń elektrycznych.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • elektrowniach, kopalniach, hutach, na kolei,
 • firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
 • firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
 • firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Kwalifikacja w zawodzie elektryk:
K1 – ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pracownik obsługi hotelowej

Kształci się w zakresie przestrzegania przepisów BHP, utrzymywania czystości i porządku w obiekcie hotelarskim, przygotowywania i podawania śniadań, organizacji usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.


Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • wykonywanie prac związanych z przygotowaniem jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości,
 • wykonywanie prac pomocniczych w części gastronomicznej obiektu świadczącego usługi hotelarskie,
 • wykonywanie prac pomocniczych związanych z obsługą gości,
 • wykonywania prac porządkowych na terenie obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, motelach, schroniskach młodzieżowych.

Kwalifikacja w zawodzie:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie wykonuje w obiektach budowlanych prace dotyczące montażu suchej zabudowy, robót malarsko-tapeciarskich oraz robót posadzkarskich i okładzinowych.

Nauka trwa 3 lata.

Przygotowanie zawodowe obejmuje:

 • montowanie systemów suchej zabudowy, tj.: wykonywanie ścianek działowych, sufitów podwieszanych oraz wykonywanie obudów konstrukcji dachowych, a także montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych,
 • wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich: nanoszenie powłok malarskich
  w różnych technikach z uwzględnieniem różnego rodzaju podłoża, tapetowanie powierzchni,
 •  wykonywanie robót posadzkarskich: wykonywanie posadzek z drewna, płytek lastrykowych, płytek ceramicznych, płytek z tworzyw sztucznych, wykładzin rulonowych oraz posadzek bezspoinowych,
 • wykonywanie robót okładzinowych: wykonywanie okładzin ściennych z materiałów drewnianych, ceramicznych, kamiennych oraz z tworzyw sztucznych.

Przygotowanie zawodowe pozwala na podjęcie pracy w:

 • przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych
   i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo – budowlane,
  w zakładach rzemieślniczych oraz w wytwórniach i składach materiałów budowlanych. Może prowadzić własną firmę remontowo-budowlaną.

Kwalifikacja w zawodzie:
BUD 11- wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.