Aktualności z życia szkoły

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM.

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej:

Część pisemna – 22 sierpnia 2017 r. (wtorek), godz. 9:00

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego: 12 września 2017 r.

Termin przekazania szkołom świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.

Termin wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach: 12 września 2017 r.