Aktualności z życia szkoły

Harmonogram rekrutacji do ZSP w Wolinie na rok szkolny 2020/2021.

Wniosek o przyjęcie do ZSP w Wolinie wraz z dokumentami będzie można składać  od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.

UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie na adres:  

rekrutacjazspwolin@gmail.com

Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu
Od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r.
należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

Od 31 lipca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r. uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna) oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.

Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia br. w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego. Należy to zrobić, jeśli dokumenty te nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki.

W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronie internetowej szkoły.

Więcej informacji w tym druk wniosku o przyjęcie do szkoły w zakładce  REKRUTACJA.