Aktualności z życia szkoły

Projekt edukacyjny „Środowisko i ja”.

Celem projektu jest propagowanie wśród młodzieży tematyki dotyczącej (szeroko rozumianej) ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku człowieka ze środowiskiem, w którym żyje oraz propagowanie nowoczesnych środków przekazu
(technologii IT).

I. CELE PROJEKTU:

Ogólne:

– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą

– uświadomienie uczniom szczególnego miejsca człowieka w przyrodzie

– wdrażanie do podejmowania działań koniecznych dla ochrony środowiska naturalnego Ziemi

– kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan

– przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla przyrody
i nadmiernej eksploatacji środowiska.

– uświadomienie związku stanu środowiska naturalnego ze zdrowiem człowieka

II FORMY REALIZACJI:

– indywidualna

– grupowa

– zbiorowa

Projekt ma przede wszystkim na celu kształtowanie praktycznych umiejętności ucznia

i rozwijanie jego odpowiedzialnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Kształtuje umiejętność wyszukiwania oraz prezentacji danych w formie multimedialnej. Uczniowie powinni nabyć umiejętności samodzielnej pracy, racjonalnego  gospodarowania czasem i pracy w grupach.

III. REALIZACJA

W projekcie biorą udział wszystkie klasy oprócz programowo najwyższych i klasy III TB
po gimnazjum.

Projekt obejmuje trzy etapy pracy oceniane z następujących przedmiotów geografia, biologia, podstawy przedsiębiorczości, informatyka, obsługa informatyczna w hotelarstwie:

  1. Wykonanie w grupie maksymalnie 4 osobowej prezentacji multimedialnej
    w darmowym programie Canva na temat racjonalnej gospodarki odpadami oraz ich segregacji. Termin oddania  to 15 .10.2021r.  dla klas odbywających praktyki 28.10.2021r.
  2. Wykonanie indywidualnie w programie Canva plakatu promującego ochronę środowiska do  16 .11. 2021 r.
  3. Indywidualnie napisanie  referatu o formach ochrony przyrody w Polsce oddanie
    w formie „papierowej”  do 26.11.2021 r. pani Elżbiecie Chocian, pani Annie Podorskiej lub panu Mirosławowi Majkowi.  Referat musi być estetyczny, mieć formę pracy pisemnej, zawierać przypisy oraz bibliografię.

Każdy etap  pracy jest oceniany z osobna z powyżej wymienionych korelujących ze sobą przedmiotów. Prace w formie multimediów należy przesłać na e-mail: projekt.edu.zsp@gmail.com

Program podany powyżej  można obsługiwać na stronie https://www.canva.com/, na YouTube  można znaleźć tutorial : Canva – poradnik jak korzystać i dlaczego warto? https://www.youtube.com/watch?v=QCGMg6h4jBo