Aktualności z życia szkoły

Projekt edukacyjny: „Zrozumieć niepełnosprawność”.

Cel główny:
– promowanie wśród młodzieży idei integracji społecznej osób zdrowych i niepełnosprawnych
Cele ogólne:
– przygotowanie do aktywnego i twórczego funkcjonowania we współczesnym świecie,
– kształtowanie prawidłowych postaw społecznych uczniów,
– uwrażliwienie na potrzeby innych ludzi,
– wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
– rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości,
– planowanie i organizowanie pracy oraz ocenianie jej efektów.

Podczas projektu zrealizowane zostaną następujące założenia :
Zrozumienie przez uczniów  pojęć integracja, tolerancja, akceptacja, wspomaganie, wolontariat, wolontariusz.
Zdobycie wiedzy jakie organizacje społeczne pracują na rzecz niepełnosprawnych, do jakich celów są powołane
i komu służą. Uczniowie wyjaśniają jak przebiega proces integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych,  podają przykłady działań podejmowanych wspólnie.
Zgromadzone informacje przedstawią w postaci zdjęć, plakatów, biuletynu, wystawy, prezentacji multimedialnej, filmu, projektu kampanii społecznej.
Projekt ma na celu rozwijać  i kształtować  następujące umiejętności: korzystanie z różnych źródeł informacji, operowanie informacją (dobór, selekcja, ocena), podejmowanie decyzji, poczucie odpowiedzialności, dostrzeganie, formułowanie i rozwiązywanie problemów, organizacja pracy, aktywna współpraca w grupie w celu wykonania zadania.

W projekcie obowiązkowo biorą  udział klasy I TZ, II TH, III TH, IV TH, IV TAK,  I LO, II LO i III LO. Oceny
z  poszczególnych efektów pracy  wystawione będą z przedmiotów: biologia, geografia, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty informatyczne, przedmioty zawodowe. Nauczyciele prowadzący to Elżbieta Chocian, Monika Kruszyna, Wioletta Mackiewicz, Mirosław Majek, Anna Podorska, Marzena Przewoźna,
Agnieszka Temkowicz, Anna Wenta.

Szczegółowe zadania, które uczniowie mają wykonać w ramach projektu:

  1. W terminie do 3.10.2016 r. wszyscy uczniowie przyniosą maksymalnie 3 zdjęcia wykonane samodzielnie
    w wersji papierowej format: A4 z własnoręcznym podpisem wraz z fotografiami zapisanymi na płycie CD, maksymalny rozmiar jednego zdjęcia to 1 MB, dozwolony format zdjęcia to JPG. Zdjęcia maja zawierać szeroko zakrojoną tematykę „ Zrozumieć niepełnosprawność” zostaną wykorzystane w ramach kampanii informacyjnej na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.
  1. W terminie do 20. 10.2016 r. grupy maksymalnie 4 osobowe przygotują w formie multimedialnej
    ( film, prezentacja, blog, strona internetowa itp.) reklamę społecznościową  mającą na celu piętnowanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych.
  2. W terminie do 28.10.2016 grupy maksymalnie 4 osobowe przygotują  plakat promujący integracje
    z osobami niepełnosprawnymi.
  1. W terminie do 10.11.2016 r. uczniowie przygotują opis instytucji działających na naszym terenie zajmujących się pomocą i adaptacją osób niepełnosprawnych do codziennego życia.

Poszczególne elementy projektu muszą być oddane  do pani Elżbiety Chocian  w wyznaczonych powyżej terminach.