Aktualności z życia szkoły

UWAGA KONKURS!!!! „Zasoby przyrodnicze wyspy Wolin

ORGANIZATOR KONKURSU;

Liceum Ogólnokształcące i Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie.

PATRON HONOROWY:

Woliński Park Narodowy

PARTNERZY:

– Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Szczecinie

–  Ministerstwo Klimatu i Środowiska

–  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

KOORDYNATOR:

Elżbieta Chocian  (telefon 606974568 )

 Anna Podorska ( telefon 506381781 )

CELE KONKURSU

  • kształtowanie postaw ekologicznych, wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym,
  • podnoszenie świadomości ekologicznej istnienia lokalnej przyrody,
  • propagowanie wiedzy o pomysłodawcy Wolińskiego Parku Narodowego i propagatorze myśli ekologicznej  profesorze Adamie Wodziczce,
  • podnoszenie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, 
  • rozwijanie zainteresowań ekologicznych i uzdolnień, 
  • tworzenie trwałych nawyków i zachowania ekologicznego stylu życia w domu, w szkole
    i najbliższym otoczeniu

TEMATYKA KONKURSU

1. Główne hasło konkursu brzmi: „Zasoby przyrodnicze wyspy Wolin”

2. Konkurs plastyczny skierowany jest dla trzech grup wiekowych;

 Kategoria I – dzieci z klas I-IV

 Kategoria II – dzieci z klas V-VIII

 Kategoria III –młodzież szkół ponadpodstawowych

3. Konkurs rozegrany zostanie w trzech kategoriach, z których wyłonieni zostaną najlepsi   (1-3 miejsca). Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy wykonanej samodzielnie i indywidualnie (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę). Do prac należy dołączyć formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie.

4. Konkurs wiedzy skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkoły podstawowej oraz młodzieży szkoły ponadpodstawowej. Rozegrany zostanie w dwóch etapach, formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie musi zostać dostarczony opiekunom szkolnego etapu konkursu.

5. Praca plastyczna musi dotyczyć chronionych zwierząt lub roślin występujących na terenie wyspy Wolin.

FORMY DOSTARCZENIA PRACY PLASTYCZNEJ

1. Praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wyklejanki itp.)

2. Praca musi być wykonana na papierze typu brystol w formacie A4.

3. Do konkursu może być zgłaszana wyłącznie praca autorstwa uczestnika, nienaruszająca praw autorskich osób trzecich, nigdzie uprzednio niepublikowana.

4. Na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko i imię autora, nazwa szkoły i klasa.

5. Praca musi być dostarczona do siedziby szkoły w terminie do 05.04.2024r :

Liceum Ogólnokształcące i Technikum im. prof. Adama Wodziczki
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

ul. Słowiańska 2

72-510 Wolin

z dopiskiem „konkurs”

UDZIAŁ W KONKURSIE WIEDZY

1. Konkurs wiedzy odbędzie się w dwóch etapach; szkolnym oraz pozaszkolnym. Organizatorzy udostępnią w formie elektronicznej test oraz klucz odpowiedzi do przeprowadzenia etapu szkolnego.

2. Etap szkolny powinien odbyć się do 22.03.2024. Za przeprowadzenie etapu szkolnego odpowiedzialni są nauczyciele uczący w uczestniczących w projekcie szkołach.

W etapie szkolnym powinny zostać wyłonione trzy osoby z najlepszymi wynikami, które będą uczestniczyły w etapie pozaszkolnym, który odbędzie się 10.04.2024 o godzinie 9.00
w siedzibie organizatorów.