Aktualności z życia szkoły

WRACAMY DO SZKOŁY

w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021 przekazujemy mieszkańcom Internatu i ich rodzicom wytyczne szkoły odnośnie bezpieczeństwa na czas trwania pandemii COVID-19 i związany z tym harmonogramem działań:

 1. W dniu 01.09.2020r. do INTRNATU możemy przyjeżdżać od godz. 7.00.
 2. Wychowanek przed przyjazdem ma obowiązek zapoznać się z PROCEDURAMI  BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCE W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE, które znajdują się poniżej.
 3. Wychowanek w dniu przyjazdu ma obowiązek dostarczenia wypełnionych i zamieszczonych w PROCEDURACH załączniki nr: 1, 2
 4. Wychowanek zobowiązany jest do posiadania osobistych środków ochrony ( maseczka, rękawiczki).
 5. Informacja – zobowiązanie rodzica odnośnie pobytu córki/syna                  w internacie zamieszczone jest przy WNIOSKU o przyjęciu do internatu zamieszczonego na stronie szkoły.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA PANDEMII  COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCE

W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.

 1. OBOWIĄZKI DYREKTORA SZKOŁY I KIEROWNIKA PLACÓWKI:
 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w internacie do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby Covid – 19.
 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej: rękawiczki, maseczki ochronne lub przyłbice, płyny dezynfekujące oraz termometr bezdotykowy.
 3. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania środków ochrony osobistej.
 4. Przy wejściu do internatu wywiesza informację:

a) dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu zawierającą nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej; numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego

b) zawierającą numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia z sprawie koronowirusa: 800 190 590.

 1. Organizuje pracę wychowawców oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.
 2. Planuje i przeprowadza szkolenie dla kadry internatu oraz wychowanków z zasad zachowania bezpieczeństwa.
 3. Przekazuje rodzicom/prawnym opiekunom, wychowankom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z pobytem w internacie poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie głównej szkoły: www.zspwolin.pl oraz w zakładce: aktualności/internat.
 4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia oraz pracownika wyposażone w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, rękawiczki, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji rąk.
 5. Przy wejściu do internatu oraz w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zapewnia płyn do dezynfekcji rąk oraz umieszcza informację na temat prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk.
 6. Jeśli uczeń lub pracownik podczas pobytu w internacie będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa ( gorączka ( od 38 stopni) , kaszel, trudności w oddychaniu, postępuje zgodnie z procedurami ujętymi w punkcie VI.
 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie sprzętu i przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub zdezynfekować w pokojach, w których uczniowie będą spać lub uczyć się.
 8. Kierownik wyznacza pracownika szkoły, który dokonuje pomiaru temperatury uczniów, pracowników przed wejściem do internatu wpisując pomiar na liście obecności.
 9. Kierownik zapewnia rezerwowego wychowawcę, który będzie mógł zastąpić osobę, która z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będzie mogła przyjść do pracy w dniu pełnienia dyżuru.
 10. Kierownik  odpowiada za monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 1. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI:
 1. Pracownik stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne, instytucje państwowe, w tym sanitarno-epidemiologiczne.
 2. Każdy pracownik jest zobowiązany do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie.
 3. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu..
 4. Wykonując prace porządkowe, wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.
 5. Powierzchnie dotykowe, w tym biurka, stoły, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, klamki, włączniki światła, poręcze, regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 6. W przypadku podejrzenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 pracownik pozostaje  w domu, korzysta z teleporady lekarskiej i zawiadamia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego oraz sekretariat szkoły.
 1. OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY:
 1. Wychowawca pracuje według ustalonego z kierownikiem harmonogramu.
 2. Wychowawca nie może przyjść do internatu, jeśli przebywa w domu z osobą na kwarantannie, lub jest w izolacji w warunkach domowych, albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Wyjaśnia wychowankom zasady obowiązujące w internacie ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem:

a) zakazie bliższego ( nie mniej niż 1,5 m) kontaktowania się z innymi osobami

b) niedotykania dłońmi okolic twarzy: zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

c) unikania dzielenia się jedzeniem, piciem i naczyniami.

 1. Przestrzega zaktualizowanych zaleceń Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Zdrowia.
 2. Unika organizowania większych skupisk wychowanków w jednym pomieszczeniu tj. toalety, korytarz, świetlica, kuchnia internacka. Pomieszczenia te są wietrzone co godzinę.
 3. Wychowawcy powinni zachować dystans społeczny między sobą, w kontaktach bezpośrednich z rodzicami/opiekunami prawnymi, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 4. Wychowawca dba o higienę rąk – często myje je mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolic twarzy, ust, nosa i oczu.
 5. W przypadku podejrzenia koronawirusem lub choroby COVID – 19 wychowawca  pozostaje w domu, korzysta z teleporady lekarskiej i zawiadamia o tym fakcie swojego bezpośredniego przełożonego oraz sekretariat szkoły.
 1. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH                                                        I WYCHOWANKÓW:
 1. Rodzice/opiekunowie prawni s zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID -19 na terenie internatu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie, dostępnymi na stronie szkoły.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni odpowiadają za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do internatu oraz w drodze powrotnej. Są zobowiązani do poinformowania wychowanków o zagrożeniach COVID-19 płynących z korzystania  z komunikacji publicznej i przebywania w miejscach zatłoczonych.
 3. Dostarczają w każdy dzień przyjazdowy do placówki wypełniony załącznik do pobrania ze strony szkoły ( załącznik nr 1), a na początku roku szkolnego – załącznik nr 2 – co jest warunkiem przyjęcia do internatu wychowanka.
 4. Jeżeli wychowanek pozostaje w domu z ważnych przyczyn, w tym chorobowych rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do bezzwłocznego przekazania takiej informacji do sekretariatu szkoły lub dyżurującego wychowawcy.
 5. Rodzic/prawny opiekun może wejść na teren internatu tylko w uzasadnionych przypadkach, jeśli nie ma objawów chorobowych i porusza się w wyznaczonym obszarze – obowiązuje go wówczas stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
 6. Rodzic/opiekun prawny nie wchodzi do pokojów wychowanków, wszelkie sprawy załatwia w pokoju wychowawców, z zachowaniem dystansu min. 1,5 m, od pracowników i innych wychowanków.
 7. Rodzice/ opiekunowie prawni regularnie przypominają wychowankowi o podstawowych zasadach higieny oraz zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Wychowankowie mieszkający w internacie są zobowiązani do ograniczenia przywożonych rzeczy, przedmiotów do niezbędnego minimum.
 9. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przekazać wychowawcy niezbędne informacje o stanie zdrowia wychowanka jeśli cierpi on na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka.
 10. Rodzic/ opiekun prawny ma obowiązek upewnić się, że placówka posiada aktualne dane do kontaktu ( w tym nr telefonu oraz numery telefonu do miejsca pracy).
 11. Rodzic/opiekun prawny  ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki ochronne oraz rękawiczki jednorazowe.
 12. W sprawach dotyczących zdrowia i funkcjonowania wychowanka w internacie rodzice/opiekunowie prawni mogą kontaktować się telefonicznie pod numerem (91) 32 61 335 wew.40.
 13. Obowiązuje zakaz przyjmowania gości na terenie internatu.
 14. Wychowankowie zobowiązani są do zachowania zasad ostrożności podczas samodzielnego przygotowywania posiłków, oraz zachowanie odległości (min. 1,5 m) w kontaktach społecznych.
 15. Wychowankowie są zobowiązani do utrzymania czystości i higieny oraz częstego wietrzenia swojego pokoju.
 16. Wychowankowie są zobowiązani do odnotowywania swoich wyjść i powrotów w zeszycie wyjść znajdującym się w pokoju wychowawców, przy czym wyjścia należy ograniczyć do minimum.
 1. PRACA INTERNATU W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM – WYŻYWIENIE.
 1. Korzystanie z posiłków odbywa się na stołówce zapewniającej prawidłowe warunki sanitarno – higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
 2. Zostają zachowane godziny wydawania posiłków.
 3. W związku z brakiem rekomendacji do samoobsługi także podczas śniadania i kolacji posiłki będą wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 4. Bezwzględnie zakazane jest wynoszenie ze stołówki naczyń, sztućców oraz posiłków.
 5. Z użytkowania zostają wyłączone w internacie: kuchenka, mikrofalówka, toster, lodówka.
 1. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19 PODCZAS POBYTU W INTERNACIE.

1. Wychowanek, który wykazuje oznaki osoby chorej i ma podwyższony pomiar temperatury ( powyżej 38 stopni) w dniu przyjazdu, nie zostanie przyjęty do internatu, natomiast jeśli będzie już przebywał w internacie – zostanie wdrożona procedura z pkt. V.

2. Wychowanek, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 ( duszności, kaszel, gorączka powyżej 38 stopni), bezzwłocznie przez wychowawcę wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki zostaje odizolowany w wyznaczonym pomieszczeniu, wyłączonym z użytkowania. Wychowawca pozostaje z wychowankiem utrzymując min. 2 m odległości.

3. W przypadku wychowanka niepełnoletniego kierownik/wychowawca niezwłocznie powiadamia rodziców/prawnych opiekunów wychowanka o zaistniałej sytuacji w celu pilnego odebrania go ze szkoły oraz informuje dyrektora szkoły, właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną,   a w razie pogarszania się stanu zdrowia wychowanka – także pogotowie ratunkowe.

4. W przypadku wychowanka pełnoletniego kierownik/wychowawca informuje dyrektora szkoły, powiatową stację sanitarno epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia wychowanka – także pogotowie ratunkowe. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego pełnoletni uczeń może udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej. Wychowawca bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 • Wychowawca, będący w pracy i doświadczającyh niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych podejmuje kontakt telefoniczny z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.

             a) zgłasza ten fakt kierownikowi lub dyrektorowi szkoły i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia

             b) kierownik lub dyrektor bezzwłocznie kieruje innego wychowawcę, który podejmuje pracę z grupą

             c) obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, poddany jest gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcji powierzchni dotykowych

             d) w przypadku podejrzenia zakażenia dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służby, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora szkoły.
 2. Procedury obowiązują do ich odwołania.
 3. Internat jest integralną częścią szkoły. Do wszystkich przypadków nieobjętych PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCYMI W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE stosuje się PROCEDURY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII W ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE.

Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/wychowanka pełnoletniego

Załącznik nr 2 – Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego/wychowanka pełnoletniego

Załącznik nr 3 – Wzór tabeli pomiaru temperatury

Załącznik nr 1

Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego/wychowanka pełnoletniego

Oświadczam, że moja córka/mój syn/ja:

…………………………………………………………………………………………………………………………….

nie miała /nie miał/ nie miałem kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków

najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. Stan zdrowia wychowanka jest dobry. córka. syn/ja nie przejawia żadnych oznak chorobowych, np. : ból gardła, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, utrata smaku lub węchu. Jednocześnie oświadczam, że jestem świadoma/świadom pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie córki/syna/ mój przyjazd do internatu w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Oświadczam, że zostałam/em poinformowany/a o ryzyku, na jakie narażone jest zdrowie mojego dziecka/moje i naszych rodzin tj.

 1. Mimo wprowadzonych w szkole i internacie obostrzeń sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia COVID-19.
 2. W przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole lub internacie – zdaję sobie sprawę, że moja rodzina zostanie zobowiązana do poddania się zaleceniom państwowego inspektora sanitarnego właściwego dla placówki.
 3. Wychowanek/ja nie jest/jest ( niewłaściwe skreślić) uczulony na środki dezynfekujące.

………………………………………                                   ………………………………………

    miejsce, data                                                          czytelny podpis

Załącznik nr 2

Deklaracja rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego wychowanka

Ja, niżej podpisana/podpisany, oświadczam, że:

 1. Zapoznałam/em się z treścią „PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID – 19 OBOWIĄZUJĄCYCH W INTERNACIE ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE” i zobowiązuję się do ich przestrzegania.
 2. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. W przypadku podwyższonej temperatury lub widocznych oznak chorobowych zobowiązuję się niezwłocznie odebrać dziecko z placówki/po konsultacji lekarskiej wyjechać do domu lub poddać się procedurze sanitarnej.
 3. Zobowiązuję się do poinformowania wychowawcy lub sekretariatu szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie zagrożenia lub zarażenia wirusem COVID-19 w moim najbliższym otoczeniu.

………………………………….                                          ………………………………………………..

miejscowość, data                                                             czytelny podpis

………………………………………………………………………………………………………………………………

imię, nazwisko wychowanka, którego dotyczy deklaracja oraz aktualne numery telefonów do rodziców

Załącznik nr 3 – Wzór tabeli pomiaru temperatury

osoba dokonująca pomiaru: ………………………………………………..

l.p.Nazwisko i imięData, godzinaPodpis uczniaPodpis osoby dokonującej pomiaru
       
       
       
       
       

Uwagi: ………………………………………………………………………………………..