Aktualności z życia szkoły

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”.

W naszej szkole po raz drugi realizaowany był w klasach I program  edukacyjny
pt. „ARS,  czyli jak dbać o miłość?” stanowiący istotną część Projektu pt.  „Profilaktyczny program  w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Koordynatorem programu jest Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zasadniczym celem programu jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz w przyszłości ich potomków spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych.

Program skierowany do uczniów szkół  ponadgimnazjalnych składa się z trzech części:

  1. Ars vivendi – sztuka życia – dostarczenie uczestnikom wiedzy pomocnej w kształtowaniu zdrowego stylu życia, odpowiedniego dystansu do używania substancji psychoaktywnych.
  2. Ars amandi – sztuka kochania – uświadomienie, w jaki sposób używanie substancji psychoaktywnych zakłóca rozwój miłości między ludźmi.

III. Ars generandi – sztuka rodzenia – kształtowanie postaw pomocnych w unikaniu używania substancji psychoaktywnych w kontekście zdrowia kobiet w wieku prokreacyjnym. Uświadomienie  wpływu substancji psychotropowych na rozwój zarodka i płodu.

Młodzież i nauczyciele  mogą korzystać z platformy e-learningowej www.zdrowiewciazy.pl, na której znajduje się wiele ciekawych informacji oraz szkoleń i kursów.
Dla młodzieży dostępna jest strona www.e-stawiamnazdrowie.pl, zawierająca informacje na temat szkodliwości środków psychoaktywnych, na której również można zadać pytanie ekspertowi
i uzyskać pomoc.