Aktualności z życia szkoły

Konkurs Wiedzy Ekologicznej

Szkolny etap konkursu wiedzy ekologicznej, którego tegoroczną myślą przewodnią jest „ Z ekologią na co dzień ” odbędzie się na drugiej godzinie 9 listopada 2015 roku w sali 106.

Literatura i strony internetowe wykorzystane do konstruowania pytań przez organizatorów w regulaminie załączonym pod artykułem. Osoby chętne do uczestnictwa mogą zgłaszać się do 27 października 2015 roku do pani Elżbiety Chocian lub pani Anny Podorskiej. Finał IVX edycji konkursu odbędzie się 20 listopada 2015 roku w siedzibie ZODR w Baszkowicach.

REGULAMIN XIV EDYCJI  KONKURSU WIEDZY EKOLOGICZNEJ
I. Organizatorzy Konkursu:
1. Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
2. Barzkowicki Ośrodek Edukacji Ekologicznej przy Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach.
II. Cele Konkursu:
1. Upowszechnianie wartości przyrodniczych w warunkach racjonalnego gospodarowania.
2. Popularyzowanie wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego i ochrony środowiska.
3. Poszerzanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.
4. Podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży.
5. Kształtowanie postaw prośrodowiskowych.
III. Uczestnicy Konkursu:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.
IV. Etapy Konkursu:
1. I etap – eliminacje szkolne.
2. II etap – FINAŁ w ZODR w Barzkowicach.
V. Zakres tematyczny:
1. I etap – testy przygotowane przez nauczycieli wyznaczonych przez Dyrekcję danej szkoły, nawiązujące do tematu przewodniego Konkursu.
2. II etap – testy przygotowane przez zespół merytoryczny Barzkowickiego Ośrodka Edukacji Ekologicznej, nawiązujące do tematu przewodniego Konkursu, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt. IX Regulaminu.
VI. Organizacja Konkursu:
I etap – eliminacje szkolne
1. Szkoły wyrażające chęć uczestniczenia w konkursie zgłaszają swój udział do ZODR w Barzkowicach do dnia 20 października 2015 r. Karta zgłoszenia szkoły stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
2. Eliminacje szkolne odbędą się dnia 6 listopada 2015 r. w formie testu, który wyłoni uczestników do etapu finałowego. Eliminacje szkolne odbędą się we wszystkich zgłaszanych szkołach jednocześnie.
3. Etap szkolny polegać będzie na rozwiązaniu testu pisemnego, składającego się z 30 pytań w czasie 45 minut.
4. Do II etapu zakwalifikuje się dwóch finalistów, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w etapie szkolnym.
5. Finaliści etapu szkolnego są zobowiązani do przesłania Organizatorom karty zgłoszeniowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, w terminie do dnia 12 listopada 2015 r.
6. Komisja etapu szkolnego, powoływana przez Dyrekcję szkoły, składająca się z minimum 3 członków, prześle protokół z przeprowadzonego etapu szkolnego dołączając listę wszystkich uczestników biorących udział w etapie szkolnym najpóźniej do dnia 12 listopada 2015 r. do ZODR w Barzkowicach.
7. Protokół powinien zawierać imiona i nazwiska wszystkich uczestników, ilość uzyskanych przez każdego z nich punktów, wskazywać finalistów, o których mowa w ust. 4 oraz zawierać imiona i nazwiska nauczycieli prowadzących.

II etap – Finał
1. Finał odbędzie się 20 listopada 2015 r. w ZODR w Barzkowicach.
2. Wezmą w nim udział finaliści I etapu – eliminacji szkolnych.
3. II etap składać się będzie z:
a) części pisemnej, w ramach której przeprowadzony zostanie test złożony z 50 pytań, czas na odpowiedź 60 minut. Test wyłoni laureatów, którzy uzyskali 6 najlepszych rezultatów. Zakwalifikowanie tych osób do części ustnej, jest równoznaczne z nadaniem im tytułu laureata Konkursu Wiedzy Ekologicznej.
b) finału ustnego, podczas którego każdy z laureatów odpowie na 2 pytania problemowe.
4. Komisja II etapu konkursu, powołana przez organizatorów, dokona oceny wiedzy uczestników na podstawie testu pisemnego i finału ustnego. Po zsumowaniu wyników części pisemnej i finału ustnego, komisja wyłoni 3 zwycięzców i 3 wyróżnionych.
5. W przypadku osiągnięcia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej uczestników, o kolejności zajętych miejsc zadecydują odpowiedzi na pytania dodatkowe.
VII. Kryteria oceny:
1. I etap – eliminacje szkolne:
a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde z pytań.
2. II etap – FINAŁ:
a) test pisemny: ocena odpowiedzi: prawidłowa 1 punkt, nieprawidłowa 0 punktów, za każde z pytań.
b) finał ustny: ocena odpowiedzi: w skali od 0 do 5 razy mnożnik 5 za pytanie problemowe. Maksymalna ilość zdobytych punktów z części pisemnej i części ustnej 100 punktów.
VIII. Nagrody i wyróżnienia:
1. Wszystkie szkoły biorące udział w Konkursie Wiedzy Ekologicznej organizowanym przez ZODR w Barzkowicach otrzymają dyplomy za uczestnictwo.
2. Laureaci trzech pierwszych miejsc i trzy osoby wyróżnione otrzymają indywidualne nagrody fundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz innych sponsorów.
3. Dla wszystkich pozostałych finalistów etapu szkolnego, którzy zakwalifikowali się do etapu II, ufundowane zostaną zestawy książkowe o tematyce przyrodniczej i ekologicznej, przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
4. Zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 j.t. z późn. zm.) z tytułu wygranych w niniejszym konkursie o wartości powyżej 760,00 zł pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 % całości wartości wygranej brutto, płatny przez uczestnika konkursu, przed wydaniem nagrody rzeczowej.
5. Podatek należy uiścić na konto ZODR w Barzkowicach w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników, na rachunek bankowy NBP O/O Szczecin 07 1010 1599 0523 8613 4100 0000.
6. Nagroda zostanie przesłana na adres laureata w terminie do 7 dni od daty wpłaty podatku, o którym mowa w ust. 4.

IX. Literatura i strony internetowe wykorzystane przy redagowaniu pytań:
http: www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne
https://www.mos.gov.pl/kategoria/179_srodowisko/
http://www.ekoportal.gov.pl/Przewodniki_aplikacje_raporty/przewodnik-dla-spoleczenstwa/
http://www.ekolubelszczyzna.pl/zywnosc/zywnosc-konwencjonalna
http://www.ijhar-s.gov.pl/
http:// www.mz.gov.pl/zdrowie-i-profilaktyka/choroby-cywilizacyjne/zdrowy-styl-zycia
http:// www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/ustawa-o-bezpieczenstwie-zywnosci-i-zywieniazdrowe-
jedzenie-w-szkolach-jest-rozporzadzenie,73041.html
https:// men.gov.pl/zwiekszanie-szans/szkola-ksztaltuje-zdrowe-nawyki-zywieniowe.html
http://www.zdrowazywnosc.pl/
http://www.ekologia.pl/wiedza/poradnik/zdrowe-odzywianie/zdrowa-zywnosc,11025.html
http://www.witamina.info.pl/rozne/zywnosc-zrodlem-witamin.php
http://www.eufic.org/page/pl/4/33/ : linki: białko, tłuszcze, węglowodany, błonnik
pokarmowy, sól, cukier, witaminy, składniki mineralne i składniki roślinne
http://www.zodr.pl/download/ekologia/WOprodukcji.pdf
X. Postanowienia końcowe
1. Koszty przejazdu uczestników i opiekunów do ZODR w Barzkowicach ponosi szkoła.
2. W przypadku braku możliwości wzięcia udziału w etapie II Konkursu przez laureata etapu I, zastępuje go osoba, która zajęła kolejne miejsce w etapie szkolnym.
3. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, mogą wziąć udział w II etapie Konkursu za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych. Zgoda ta obejmuje również zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu.
4. Dane uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. z późn. zm.). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu powyższej Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w Konkursie.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.