Aktualności z życia szkoły

Procedury Bezpieczeństwa – organizacja konsultacji w szkole dla absolwentów (maturzystów), uczniów Liceum Ogólnokształcącego, Technikum im. prof. Adama Wodziczki w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie

od dnia 25.05.2020r

Informacje ogólne:

Od 25.05.2020r.  zaczynają się dobrowolne konsultacje dla absolwentów liceum ogólnokształcącego i technikum ZSP w Wolinie.  Konsultacje on-line odbywają się jak dotychczas.

Od 1.06. 2020r. w konsultacjach może uczestniczyć każdy uczeń Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie. Konsultacje są dobrowolne, a nie obowiązkowe. W dalszym ciągu odbywają się konsultacje on-line.

W konsultacjach może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych. W spotkaniu w szkole nie może uczestniczyć uczeń który przebywa na kwarantannie i którego rodzina przebywa na kwarantannie.

Cele konsultacji w szkole to: poprawa ocen, podwyższenie ocen i wyjaśnienie zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.

Zadania uczniów (pełnoletnich), rodziców/opiekunów:

Poinformowanie sekretariatu, jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy zmianie uległ numer telefonu.

Natychmiastowe poinformowanie dyrektora szkoły, jeśli u ucznia (lub jego rodziny), który korzystał z konsultacji wykryto koronawirusa.

Zaopatrzenie  w maseczkę.

Dopilnowanie, aby uczeń nie wychodził na konsultacje zbyt wcześnie i nie stał pod szkołą.

Dostarcza do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1a, 1b  oraz załącznik nr 2a,2b (do pobrania ze strony szkoły: zspwolin.pl. Scan lub zdjęcie oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: zspwwolinie@gmail.com lub uczeń dostarcza do sekretariatu szkoły w dniu przyjścia na konsultacje.

Zadania uczniów:

Uczeń, które chce poprawić ocenę, czy uzyskać wyjaśnienie na temat niezrozumiałych treści, jeśli konsultacje on-line są niewystarczające, sprawdza wiadomości w Librusie  harmonogram konsultacji, termin konsultacji danego nauczyciela.

Zawiadamia nauczyciela poprzez Librusa, że chce uczestniczyć w konsultacjach oraz podaje informację w jakim celu. Jeśli poprawia ocenę, podaje zakres tematyczny, tak, aby nauczyciel przed konsultacjami mógł przygotować sprawdzian lub inną formę sprawdzenia wiadomości i umiejętności ucznia. W przypadku, gdy prosi o wyjaśnienie niezrozumiałych treści, podaje ich zakres. Informacje te przesyła nauczycielowi dwa dni przed konsultacjami.

Może mieć miejsce sytuacja, że z uwagi na przekroczenie dozwolonej liczby uczestników, uczeń będzie musiał skorzystać z innego terminu konsultacji.

Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie wyznaczonej przez nauczyciela, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.

Wchodząc do szkoły każdy uczeń zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika , że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica (lub swoje), w której zawarta jest jego zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.

Uczeń przechodzi od razu do sali, w której konsultacje się odbywają. Nie może przebywać       na korytarzu, aby uniknąć tłoku. W czasie konsultacji korzysta z własnych podręczników i przyborów, nie może ich pożyczać. Maseczka może zostać zdjęta, gdy uczeń siedzi w ławce, przy jej opuszczaniu zakłada maseczkę.

Uczeń nie korzysta z szatni, zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.

Od razu po zakończonych konsultacjach uczeń opuszcza budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.

Uczeń, który będzie łamał zasady, może otrzymać także naganę dyrektora.

Uczeń, który po raz drugi złamie zasady może korzystać z konsultacji tylko pod opieką rodzica.

Zadania nauczyciela:

– na początku konsultacji przypomina uczniom, aby przestrzegali zasad bezpieczeństwa,

– dba o wietrzenie sali,

– dopilnowuje, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów,

– sadza uczniów przy stolikach tak, aby przy jednym siedział jeden uczeń w odległości co            

  najmniej 1.5 m od innego,

– wchodzi do sali w maseczce

– nauczyciel wychowania fizycznego:

jeśli chce prowadzić konsultacje w sali/na boisko zgłasza zakończenie zajęć pracownikowi na dyżurce, aby ten mógł dokonać dezynfekcji używanych sprzętów,

pamięta o tym, żeby powiadomić uczniów, aby przyszli w stroju sportowym, szatnia jest nieczynna

dopilnowuje, żeby podczas zajęć przebywało maksymalnie 12 osób

udziela niezbędnej pomocy uczniowi w razie potrzeby zachowując zasady higieny, używając rękawiczek jednorazowych, maseczki.

korzystając z obiektu sportowego dokonuje dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając obiekt

uczeń na boisku unika kontaktu z innymi uczestnikami

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE
ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W WOLINIE 
W RAMACH ORGANIZACJI BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU WYPOŻYCZONYCH KSIĄŻEK :

 1. Bibliotekarz za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus podaje uczniom listę i tytuły wypożyczonych książek, które powinny być oddane do biblioteki.
 2. Uczniowie przychodzą w wyznaczonym przez bibliotekarza terminie, podanym za pośrednictwem wychowawcy poprzez platformę e-Librus.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną
  i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Przynoszą ze sobą książki zapakowane są w szczelnie zamkniętą torbę foliową/worek foliowy. Na worku umieszczają wyklejkę informacyjną: imię, nazwisko, klasa, tytuł i numer książki.
 5. Książki zagubione lub zniszczone uczniowie zobowiązani są odkupić w terminie  do 20 czerwca. Odkupione podręczniki należy zwrócić do biblioteki w podanym terminie.
 6. Uczniowie odkładają książki na podłogę w bibliotece, w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza. Podpisują się na liście zdających przyniesionym przez siebie długopisem.
 7. Zdane książki podlegają 4 – dniowej kwarantannie. Po tym czasie bibliotekarz rozpakowują torby.
 8. Po zdaniu książek przez uczniów i wyjściu bibliotekarza z biblioteki pomieszczenie jest wietrzone. Stół, na którym znajdowała się lista oraz klamki drzwi zostają odkażone środkami dezynfekującymi.

ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY ODDAWANIU PODRĘCZNIKÓW

 1. W bibliotece może przebywać tylko jeden uczeń, pozostali czekają przed biblioteką zachowując 2 m odległości od siebie. Uczeń ma założoną maseczkę w czasie pobytu w szkole.
 2. Uczeń, który chce wypożyczyć książkę pisze na Librusie do bibliotekarza co najmniej dzień przed terminem dyżuru, wskazując autora i tytuł, tak, aby ten mógł przygotować książkę.
 3. Uczniowie przychodzą w maseczce ochronnej oraz rękawiczkach, zachowując dwumetrową odległość od bibliotekarza, który również ma maseczkę ochronną i rękawiczki, przy wejściu i wyjściu dezynfekują ręce.
 4. Godziny pracy biblioteki zamieszczone są na Librusie.

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Uczeń przychodzi do szkoły o godzinie wyznaczonej przez prowadzącego konsultacje, wejście nie będzie otwierane wcześniej, aby uczniowie nie tłoczyli się na korytarzach.

Wchodząc do szkoły każdy uczeń i pracownik szkoły zachowuje 2 m odległości od innych wchodzących i dokonuje dezynfekcji rąk. Informuje pracownika, że posiada deklaracje i oświadczenia rodzica w której zawarta jest też zgoda na pomiar temperatury – pracownik mierzy temperaturę termometrem bezdotykowym. W wyjątkowych przypadkach rodzic może wyrazić zgodę przez telefon.

Pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka szkolna/nauczyciel lub pracownik wyznaczony przez dyrektora szkoły.

Przed konsultacjami i po nich uczniowie i rodzice nie mogą przebywać na boisku szkolnym poza ewentualnym czasem oczekiwania na wejście, kiedy zachowują odległość 2 m od siebie, mają wówczas na sobie maseczki.

Uczeń przechodzi na konsultacje od razu do sali, w której one się odbywają. Nie może przebywać na korytarzu, nie powinien się tłoczyć.

Szatnie są nieczynne – uczeń zabiera kurtkę itp. ze sobą do sali.

Od razu po zakończonych konsultacjach uczniowie opuszczają budynek szkoły, przy wyjściu dokonują raz jeszcze dezynfekcji rąk.                            

Pracownicy obsługi prowadzą prace porządkowe:

mycie klamek do sal, , w których odbywają się konsultacje, włączników do lamp, poręczy i toalet, poręczy krzeseł i blatów stołów, klawiatur komputerów o godzinie ustalonej przez kierownika gospodarczego.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U UCZNIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

Jeżeli uczeń manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować go do gabinetu pielęgniarki. Z uczniem zostaje pielęgniarka/ dyrektor/ wicedyrektor/ pedagog/ nauczyciel, który powiadamia rodziców i prosi o odbiór ucznia. Powiadamia także dyrektora szkoły.

Osoba opiekująca się uczniem zakłada maseczkę i rękawice. Pracownik obsługi dezynfekuje pomieszczenie, w którym przebywał uczeń.

PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA U PRACOWNIKA SZKOŁY PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Przed wejściem do placówki pracownicy mają mierzoną temperaturę.

Miejscem, w którym przebywać ma pracownik z podejrzeniem choroby jest gabinet pielęgniarski.

Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem powinien on natychmiast przejść do gabinetu pielęgniarskiego i powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny.

Załącznik nr 1a, 1b – OŚWIADCZENIE RODZICA/ OŚWIADCZENIE UCZNIA PEŁNOLETNIEGO

Załącznik nr 2a,2b – DEKLARACJA RODZICA/ UCZNIA PEŁNOLETNIEGO