Aktualności z życia szkoły

Program Stypendia Pomostowe

Zdolni i ambitni maturzyści, pochodzący z małych miejscowości i niezamożnych rodzin,

którzy w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną studia dzienne na I roku, mogą uzyskać stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie. Będą one wypłacane przez 10 miesięcy.

Podstawowe informacje:

 Program kierowany jest do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
  • ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 r. i są maturzystami z 2020 roku;
  • zostali przyjęci na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
  • pochodzą z terenów wiejskich lub miasta liczącego do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodziny, której dochód na osobę nie przekracza 1820 zł brutto. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  • osiągnęli dobre wyniki w nauce, tzn. min. 90 punktów na maturze;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jeden z rodziców, lub opiekun prawny, pracował w PGR nie mniej niż 2 lata na umowę o pracę.

Kandydat do stypendium, spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 12 sierpnia 2020 r. do 20 września 2020 r. do godziny 16-ej.

Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 września 2020 r.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2020/2021 Segment 1A, wraz z załącznikami, dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości: www.stypendia–pomostowe.pl.