Aktualności z życia szkoły

PROJEKT EDUKACYJNY „BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE”

W ostatnich latach Internet stał się nieodłącznym elementem życia współczesnego człowieka. W życiu dzieci i młodzieży pełni szczególną rolę, gdyż jest źródłem wiedzy, rozrywki, ale niestety również wielu zagrożeń. Niewłaściwe wykorzystanie Internetu może spowodować wiele niekorzystnych zjawisk:

  • dostęp młodych internautów do szkodliwych dla nich treści, związanych z  pornografią czy przemocą
  • zagrożenie zjawiskiem uwodzenia dzieci online i innych form niebezpiecznych kontaktów
  • zagrożenia związane głównie z ochroną prywatności
  • uzależnienie dzieci od mediów elektronicznych
  • liczne formy przemocy rówieśniczej online – tzw. cyberprzemocy (przemoc z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych)

 

Wraz z rozwojem mediów elektronicznych oraz wzrostem ich popularności obserwuje się wśród dzieci i młodzieży rosnącą liczbę przypadków uznawanych za przejawy tzw. Cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem Internetu oraz telefonów komórkowych. Młodzież często podejmuje działania uznawane za cyberprzemoc, nie mając świadomości ich konsekwencji.

W związku z nasileniem zjawiska cyberprzemocy wśród dzieci i młodzieży oraz niewłaściwym wykorzystaniem Internetu przez młodzież, w roku szkolnym 2017/2018 realizowany jest wieloetapowy projekt edukacyjny pn. „Bezpieczeństwo w Internecie”. Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów on-line, uświadomienie skutków nadużywania technologii informacyjnych
i telekomunikacyjnych, wzbogacanie wiedzy na temat prawidłowego i rozsądnego korzystania z Internetu i telefonów komórkowych, zwrócenie uwagi na skutki nadmiernego korzystania z komputera, Internetu i telefonu komórkowego dla zdrowia i rozwoju, zwrócenie uwagi na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie na jej konsekwencje, zarówno dla ich ofiar, jak
i sprawców.

W ramach projektu odbyły się warsztaty i pogadanki na temat właściwego wykorzystania Internetu na zajęciach informatyki oraz na godzinach z wychowawcami. Na zajęciach przedsiębiorczości uczniowie wykonali prace plastyczne w formie plakatów, dotyczące bezpieczeństwa w Internecie. Samorząd Uczniowski zorganizował dla wszystkich klas projekcję filmu „Cyberbully” w celu uświadomienia problemu cyberprzemocy i jej negatywnych skutków. Uczniowie klasy III LO realizujący rozszerzenie z informatyki nakręcili film edukacyjny pt. „ Bezpieczeństwo w sieci”, który można obejrzeć wpisując następujący link: https://www.youtube.com/watch?v=oGqksEauHvw .  Projekt zakłada dodatkowo zorganizowanie Dnia Bezpiecznego Internetu, zapoznanie ze zjawiskiem cyberprzemocy i prawnymi konsekwencjami niewłaściwego korzystania z Internetu na łamach gazetki szkolnej.