Aktualności z życia szkoły

REKRUTACJA 2020

Do 18 sierpnia 2020r. do godz. 15:00 kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu,

a w przypadku Technikum także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do podjęcia  praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia zaświadczenia lekarskiego rodzic kandydata informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

19 sierpnia 2020r. godz. 12:00  Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ogłasza listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.