Aktualności z życia szkoły

Rekrutacja do klas I

Zmiana terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021

W związku z §11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.493 z późn. zm.), nie obowiązują terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 określone w Zarządzeniu Nr 2 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2020r.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych będzie przeprowadzane w nowych terminach, które określi minister właściwy do spraw oświaty i wychowania. W myśl § 11b ust. 2 – 3 ww. Rozporządzenia, nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów w najbliższym czasie zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 wraz z nowym harmonogramem zostaną zamieszczone na stronie  w zakładce Rekrutacja natychmiast po ustaleniu przez Ministra Edukacji Narodowej nowego terminarza postępowania rekrutacyjnego.