Aktualności z życia szkoły

KURS KELNERSKI DLA UCZNIÓW – V EDYCJA

W dniach 12-13 grudnia br. odbyła się piąta edycja kursu kelnerskiego, który był adresowany do uczniów Technikum. W szkoleniu wzięło udział kolejnych 10 uczniów, zdobywając nowe kwalifikacje zawodowe. Kurs kelnerski odbył się w ramach realizowanego w szkole projektu pn. „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia pod okiem instruktora zdobyli podstawowe wiadomości teoretyczne z zakresu organizacji i techniki pracy kelnera, nabyli umiejętności praktyczne z zakresu zasad sztuki kelnerskiej. Kurs zakończył się pomyślnie zdanym egzaminem praktycznym polegającym na przygotowaniu nakrycia i sali do przyjęcia.

Agnieszka Temkowicz